Xem Ngày Làm Nhà, Cúng Động Thổ Đẹp Năm 2021 Tân Sửu

1. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 1:

Thứ 7 ngày 2:

– 20/11/2020 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 3 ngày 5:

– 23/11/2020 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 3 ngày 12:

– 30/11/2020 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Thứ 4 ngày 13:

– 1/12/2020 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

2. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 2:

Thứ 2 ngày 15:

– 4/1/2021 Âm lịch, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 5 ngày 18:

– 7/1/2021 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 7 ngày 27:

– 16/1/2021 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Chủ nhật ngày 28:

– 17/1/2021 Âm lịch, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

3. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 3:

Thứ 6 ngày 12:

– 29/1/2021 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 5 ngày 18:

– 6/2/2021 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 4 ngày 24:

– 12/2/2021 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 7 ngày 27:

– 15/2/2021 Âm lịch, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

4. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 4:

Thứ 5 ngày 1:

– 20/2/2021 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 6 ngày 9:

– 28/2/2021 Âm lịch, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 5 ngày 22:

– 11/3/2021 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 7 ngày 24:

– 13/3/2021 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

5. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 5:

Thứ 4 ngày 12:

– 1/4/2021 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bình

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Thứ 5 ngày 13:

– 2/4/2021 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h), Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h),

 • Thứ 3 ngày 25:

– 14/4/2021 Âm lịch, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 6 ngày 28:

– 17/4/2021 Âm lịch, Ngày: Bính Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

6. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 6:

Thứ 2 ngày 7:

– 27/4/2021 Âm lịch, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 6 ngày 11:

– 2/5/2021 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Chủ nhật ngày 13:

– 4/5/2021 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 5 ngày 17:

– 8/5/2021 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Mãn

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

7. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 7:

Chủ nhật ngày 18:

– 9/6/2021 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 2 ngày 26:

– 17/6/2021 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 5 ngày 29:

– 20/6/2021 Âm lịch, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Thứ 6 ngày 30:

– 21/6/2021 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

8. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 8:

Thứ 6 ngày 13:

– 6/7/2021 Âm lịch, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 3 ngày 17:

– 10/7/2021 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Trừ

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 4 ngày 18:

– 11/7/2021 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 6 ngày 20:

– 13/7/2021 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

9. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 9:

Thứ 4 ngày 1:

– 25/7/2021 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 5 ngày 2:

– 26/7/2021 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 6 ngày 24:

– 18/8/2021 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Mãn

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Chủ nhật ngày 26:

– 20/8/2021 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

10. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 10:

Thứ 6 ngày 22:

– 17/9/2021 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Chấp

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),

 • Chủ nhật ngày 24:

– 19/9/2021 Âm lịch, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 2 ngày 25:

– 20/9/2021 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 4 ngày 27:

– 22/9/2021 Âm lịch, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

11. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 11:

Thứ 7 ngày 6:

– 2/10/2021 Âm lịch, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Chủ nhật ngày 7:

– 3/10/2021 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 5 ngày 18:

– 14/10/2021 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Nguy

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 6 ngày 19:

– 15/10/2021 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),

12. CÁC NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THÁNG 12:

Thứ 4 ngày 8:

– 5/11/2021 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Thứ 6 ngày 10:

– 7/11/2021 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 5 ngày 16:

– 13/11/2021 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),

 • Thứ 7 ngày 18:

– 15/11/2021 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),

 • Thứ 2 ngày 20:

– 17/11/2021 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn

– Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),

 • Thứ 4 ngày 22:

– 19/11/2021 Âm lịch, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý

– Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định

– Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Công ty tư vấn thiết kế thi công biệt thự trọn gói

Hian Cons là công ty tư vấn thiết kế thi công biệt thự chuyên nghiệp trọn gói trên toàn quốc. Sở hữu đội ngũ Kiến trúc – Kỹ sư xây dựng nhiều năm kinh nghiệm, Hian Cons tự tin mang lại những ngôi nhà và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn tận nơi miễn phí qua Hotline:

HOTLINE: 0934 037 966

Xem thêm:

Báo giá thi công nhà, biệt thự phần thô

Báo giá thi công nhà, biệt thự trọn gói

Báo giá thiết kế nhà, biệt thự đẹp trọn gói